Marieke Moorman | Onze democratie


Wat als regionale plannen indruisen tegen belangen in jouw gemeente?

“We hebben een klankbordgroep met een breed scala aan mensen die ons adviseert. Zij communiceren weer terug naar hun eigen achterban. Dat vind ik zo krachtig.”

“Je bent in de eerste plaats raadslid geworden voor je eigen inwoners. Daar wil je het goed voor doen.”

Marieke Moorman is burgemeester van de gemeente Bernheze en sinds kort ook voorzitter van stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Noordoost Brabant. Deze twee rollen zorgen dat Marieke zowel vanuit de gemeente als vanuit de regio kan kijken naar de energietransitie.

Volgens Marieke hebben gemeenten en de waterschappen elkaar onderling nodig om het duurzaam opwekken en besparen van energie waar te maken. Maar dat zal niet gemakkelijk zijn. “We hebben ervoor gekozen om als regio aan te geven hoeveel duurzame energie we willen opwekken, maar de gemeenten moeten dat realiseren. Dat is best spannend, want dat betekent dat je elkaar moet aanspreken op het nakomen van afspraken.”

De gemeente Bernheze vormt samen met 15 andere gemeenten, twee waterschappen en de provincie Noord-Brabant de RES-regio Noordoost Brabant. Deze samenstelling en de manier van werken zijn bestuurlijk gezien uniek. En daarmee ook een zoektocht. “Samenwerking is altijd ingewikkeld. We hebben een grote regio met verschillende soorten gemeenten. Je moet goed met elkaar praten om te snappen: waar ligt jouw belang? Waar ligt het mijne? Waar kun je mij helpen?”

“Laten we alsjeblieft voorkomen dat de Regionale Energiestrategie een overheidsfeestje wordt. Sterker nog, alle partijen eromheen zijn ook aan zet.”

Het zijn straks de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de Waterschappen die een besluit moeten nemen over de RES 1.0. Maar hoe maken deze volksvertegenwoordigers de afwegingen tussen lokale en regionale belangen? Met name als regionale plannen ingrijpende gevolgen hebben voor de eigen gemeente. Bijvoorbeeld als blijkt dat het plaatsen van één groot windmolenpark het beste in de gemeente kan met de meeste ruimte. Welke belangen wegen dan het zwaarst? Wat zullen inwoners daar van vinden?


Podcast Marieke Moorman

Video Marieke Moorman“Ik zie dat raadsleden ook in staat zijn om af en toe even boven de materie te gaan hangen en te snappen dat de energietransitie niet alleen binnen de gemeentegrenzen opgelost kan worden,” vertelt Marieke Moorman. “Dat doen we op veel meer terreinen. Woningbouw los je ook niet op in je eigen gemeente. Daar heb je ook de anderen voor nodig.”

“Daar begint het mee. Dat je er samen voor wilt gaan. Maar dan nog zal het geen gemakkelijke weg zijn.”

Hoe moet je als volksvertegenwoordiger omgaan met die verschillende perspectieven? En welke dilemma’s kan dat opleveren? Luister de podcast voor het volledige verhaal van Marieke.

Meer weten?


Bekijk dan de verschillende kennisproducten over besluitvorming rondom de RES en de rol van volksvertegen-woordigers.


Lees de brochure ‘RES en Besluitvorming’ van Nationaal Programma RES en Democratie in Actie over de positie van volksvertegenwoordigers in de RES.


Bekijk hier tips en belangrijke bijeenkomsten van NPRES voor volksvertegenwoordigers.


Lees op energieparticipatie.nl alles over de rol van volksvertegen-woordigers en het betrekken van inwoners bij de RES.


Democratie in Actie biedt een kennisplatform voor versterking en vernieuwing van de lokale democratie. Het platform biedt ook een dossier over de energietransitie.

Ko van den Brink

Inwoner Friese dorp Echten

Bekijk en luister het volgende interview


Ik hoef niet gehoord te worden, als ik maar deel kan nemen aan het proces.


Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon


Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel Film en podcasts | KAAPS