Tijdlijn & Mijlpalen

Concept-RES en RES 1.0

Gemeenten, provincies en waterschappen werkten al vóór 2019 aan duurzaamheid en energie. In 2019 is in 30 energieregio’s gestart met het werk aan de RES’en. De concept-RES'en zijn in oktober 2020 ingeleverd bij het Nationaal Programma (NP RES). In de zomer van 2021 zijn alle 30 RES’en 1.0 opgeleverd. De RES 1.0 is geen eindpunt, maar een belangrijke bestuurlijke mijlpaal in een langjarig proces richting 2030.

Naar uitvoering en RES 2.0

Na de vaststelling van de RES 1.0 gaan regio’s aan de slag met uitvoering. In veel regio’s zijn moties en/of amendementen ingediend. Sommige regio’s passen de RES hierop nog aan, andere regio’s voegen ze als addendum bij de RES 1.0. Ze worden in ieder geval meegenomen naar de RES 2.0 en in de uitvoering van RES 1.0. Ambities worden verankerd in ruimtelijk beleid, plannen en vergunningen. Hierbij worden inwoners actief betrokken.

Een werkgroep adviseerde inmiddels over de vraag in hoeverre er op basis van nationale en/of Europese regelgeving een plicht is om een milieueffectrapportrapportage (mer) uit te voeren bij de RES. Op basis van dit advies wordt in het vervolg nu onderscheid gemaakt tussen twee documenten: RES Voortgangsdocument: In dit document werkt de regio de voortgang uit van het realiseren van de ambities uit de RES 1.0. Deze informatie is cruciaal om landelijk te kunnen monitoren of de 30 regio’s op koers liggen voor het behalen van de 35 TWh in 2030. Het RES Voortgangsdocument wordt elke 2 jaar opgesteld (2023, 2025, etc.). Dit document heeft geen kaderstellend karakter en is daarom niet plan-mer-plichtig.

RES Herijking In sommige situaties kan het nodig zijn om de plannen te herijken of om nieuwe of aangepaste kaders te stellen voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe inzichten of ambities ontstaan. Dit wordt gedaan in een RES Herijking 2.0, RES Herijking 3.0, etc.. De RES Herijking heeft geen vaste ritmiek omdat het om regionaal maatwerk gaat. Dit document is in veel gevallen wel plan-mer-plichtig.

Tijdlijn

voor 2013

Lokale ambities en initiatieven duurzame energie

voor 2013

Lokale ambities en initiatieven duurzame energie

2013

Energieakkoord Nederland

2015

Klimaatakkoord Parijs

195 landen tekenen het Klimaatakkoord van Parijs

2018

Start RES

30 RES-regio’s zijn gevormd en regio's starten en bereiden de RES voor

Klimaatakkoord

Het Nederlandse Klimaatakkoord is getekend De RES is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord

1 oktober 2020

Concept-RES

Regio's dienen bestuurlijk vastgestelde concept-RES in

17 maart 2021

Tweede Kamer verkiezingen

1 juli 2021

Opleveren RES 1.0

Regio's dienen vastgestelde RES 1.0 in en werken stapsgewijs toe naar realisatie van de RES

December 2022

PBL RES Monitor 2022

16 maart 2022

Gemeenteraads-verkiezingen

15 maart 2023

Provinciale Staten verkiezingen &

Waterschaps-verkiezingen

1 juli 2023

RES Voortgangsdocument 2023

December 2023

RES Voortgangsdocument 2023

2024

Europese verkiezingen

1 januari 2025

Omgevings-vergunningen

De omgevingsvergunningen voor zon- en windprojecten uit de RES zijn verleend

1 januari 2030

35 TWh Duurzame Energie

In 2030 is de landelijke doelstelling van 35TWh duurzame energie opwekken op land gerealiseerd

1 januari 2050

100% Duurzame Energie

We stoten geen CO2 meer uit

Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon

Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel